Zahtjev za promjenu podataka korisnika

  STARI PODACI

  NOVI PODACI

  Obavezno priložiti vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni podataka korisnika (npr. kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu, prijava prebivališta ili boravišta, kopije OI, smrtni list i sl.).

  Prilikom podnošenja Zahtjeva korisnik usluge dužan je platiti sve nepodmirene račune i vratiti sve zadužene spremnike.

  Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su gore navedeni podaci točni kao i svi prilozi te da u domaćinstvu živi samo navedeni broj članova.

  PRIVOLA:
  Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. MURS-EKOM d.o.o. će podatke korisnika koristiti samo za potrebe poslovanja. Obavještavamo Vas da imate pravo na pristup, promjenu i brisanje svojih podataka.

  Skip to content