O Murs-Ekom d.o.o.

Trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Grada Mursko Središće, Općine Vratišinec, Općine Sveti Martin i Općine Selnica.

murs_ekom_opcine

O nama

Trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (u daljenjm tekstu JLS), Grada Mursko Središće, Općine Vratišinec, Općine Sveti Martin i Općine Selnica obavlja komunalne djelatnosti u koje spada: skupljanje, odvoz i gospodarenje otpadom, poslovi održavanja groblja i organizacija ukopa, održavanje čistoća prometnih površina, poslove košnje i održavanja zelenih površina i sadnju cvijeća, održavanje vertikalne signalizacije te zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta.

Gospodarenje otpadom kao osnovna djelatnost tvrtke obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera te za provedbu istih potrebna je uska suradnju političkog vodstva, stručnjaka te stanovništva.


Gospodarenje otpadom predstavlja značajan problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom u Hrvatskoj usklađen je sa pravnom stečevinom EU, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu ZOGO) predstavlja ključni/ usklađeni propis.

ZOGO utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje opasnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš kroz smanjenje količina otpada koje nastaju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada, utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Murs-ekom d.o.o. kao pravna osoba koja svom poslovanju održava groblja treba se pridržavati osnovnog pravnog okvira iz tog područja, Zakon o groblju (NN 19/98, 50/12 i 89/17) (u daljnjem tekstu ZOG) predstavlja pravni okvir za tu djelatnost. ZOG uređuje izgradnju, korištenje i upravljanje grobljima, uređuje da je groblje ograđeni prostor na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Poslove košnje i održavanja zelenih površina definirane su planom održavanja zelenih površina, koji sadrži uvjete košnje,učestalost i način košnje pojedinih zelenih površina.

Ostale komunalne djelatnosti i usloge definirane su u Planu održavanja komunalne infrastrukture svake JLS, a koji obuhvaća sljedeće : odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javna rasvjeta.

Poznavanjem pravnih normi omogućuje kvalitetno funkcioniranje tvrtke unutar zakonskih okvira, a preuzimanjem trgovačkog društva od strane JLS-ova tvrtka ima mogućnost širenja djelatnosti te prilagođavati poslovanje potrebama JLS-a ali i tražiti mogućnosti širenja poslovanja i konkurentnosti u sklopu svojih tehničkih i poslovnih mogućnosti.


MISIJA TVRTKE

Postati strateški ključ u definiranju i održavanju vizualnog identiteta općina i grada, koja svojim poslovanjem poboljšava kvalitetu života žitelja. Svojim odgovornim ponašanjem i poslovanjem postati prepoznatljiv faktor u dijelu očuvanja okoliša. Suradnjom i edukacijama sa žiteljima dostići Europske standarde u prikupljanju i zbrinjavanju otpada.

VIZIJA TVRTKE

Usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja , osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika ,aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim korisnicima usluga tvrtke Murs – ekom d.o.o.

OPERATIVNE AKTIVNOSTI
Unapređivanje postupanja komunalnim otpadom ,sanacija svih nastalih divljih deponija te postavljanje kontinuiranog praćenja stanja okoliša ,stalno unapređivanje održavanja, uređenje i čišćenje javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja poticati sliku uredne i komunalno funkcionalne cjeline – te provoditi akcije prepoznatljivosti u stvaranju brenda grada Mursko Središće kao „zeleni grad na Muri“, podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa lokalnim podnebljem, te razvijanje dodatnih sadržaja na gradskoj šetnici uz rijeku Muru. Poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, težiti temeljnom cilju da prostor u kojem Murs-ekom d.o.o. kao komunalna tvrtka djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga, upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja, te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća.
PLAN I PROGRAM 2020. – 2024.
Temelji se na dva cilja: Optimalizacija poslovnih procesa, kvalitetno i odgovorno korištenje resursa i potencijala tvrtke te širenje djelatnosti te prilagodba poslovanja potrebama JLS-a te tražiti mogućnosti širenja poslovanja i konkurentnosti na tržištu u sklopu svojih tehničkih i poslovnih mogućnosti.
Skip to content