Javna nabava

Plan nabave:


2020. godina:


Popis gospodarskih subjekata u smislu članka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa


Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva Murs-ekom d.o.o. u postupcima jednostavne nabave


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave