U želji da živimo u čistom okolišu i da isti sačuvamo za svoju djecu i unuke te da se slobodno krećemo po prirodi koja nije nagrđena odbačenim otpadom pozivamo vas da, ako niste, što prije regulirate odvoz otpada za Vaše domaćinstvo, koje do sada nije koristilo uslugu odvoza otpada. Samo zajedničkom brigom svih nas možemo uspjeti u tome.

Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u 2017. godini, a počela se primjenjivati od 1. veljače 2018. godine sva su domaćinstva, odnosno vlasnici nekretnina dužni koristiti javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ako isti sami ne kompostiraju.

Uvidom u dokumentaciju ustanovili smo da pojedina domaćinstva ne koristi navedenu uslugu  te ih ovim putem molimo da se u najkraćem mogućem roku  jave u komunalno poduzeće MURS-EKOM d.o.o. na adresi Frankopanska 8, Mursko Središće ( dvorište Vatrogasnog doma) svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati kako bi se prijavili za korištenje usluge odvoza otpada.

Napominjemo da je usluga odvoza otpada obavezna za sva domaćinstva, osim za nekretnine koje se trajno ne koriste pa molimo da se ova obavijest ne zanemari kako bi izbjegli  neugodnosti ili izricanje kazne zbog nekorištenja usluge i nepoštivanja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Cijena usluge različita je prema broju članova domaćinstva i broju odvoza, odnosno jednočlana domaćinstva mogu plaćati samo cijenu minimalne obavezne javne usluge i po potrebi kupovati vreću za miješani komunalni otpad ali će imati pravo na predaju reciklabilnog otpada, glomaznog otpada i korištenje Reciklažnog dvorišta.

Isto tako za osobe slabijeg imovnog stanja, a gdje je prihod jednog člana kućanstva do 800,00 kuna grad Mursko Središće preuzima obavezu plaćanja usluge odvoza otpada, za što je potrebno izvršiti prijavu početkom godine. Također, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak u prosincu 2018. godine prihvatio je novi Cjenik odvoza smeća koji se je počeo primjenjivati od 01.01.2019. godine, a gdje je cijena odvoza smeća umanjena za 12,56% za područje grada Mursko Središće.

Sva domaćinstva koja koriste uslugu odvoza otpada molimo da zanemare ovu obavijest te im se zahvaljujemo na razumijevanju!

GRAD MURSKO SREDIŠĆE – GRAD RUDARA