“Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”

Referentni broj: KK.06.3.1.15.0003

Podaci o korisniku:

MURS-EKOM d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu

Frankopanska 8,
40 315 Mursko Središće, Hrvatska
OIB: 34333795582

OPIS PROJEKTA:

Izgradnjom i opremanjem Kompostane Mursko Središće izgraditi će se novo postrojenje za obradu biootpada kapaciteta 1700 tona godišnje ukupne površine 6006 m2.

U prvoj punoj godini nakon provedbe projekta (2023. godina) planira se obraditi 870 tona biootpada i za toliko će biti smanjenje odlaganja biootpada na odlagalište. Nabavit će se novi strojevi: sijačica za prosijavanje komposta, drobilica za predobradu biorazgradivog otpada iz smeđih kanti i granja, teleskopski utovarivač za doziranje strojeva i premještanje biorazgradivog otpada.

U okviru kompletnog projekta izgradit će se sljedeći dijelovi građevine:

– Ulazno-izlazna zona s vagom, garderoba i ured, sanitarni čvor

– Ploha za pripremu otpada

– Ploha za pripremu drvenog otpada(sječke)

– Ploha za biostabilizaciju i kompostiranje

– Ploha za naknadno postupanje

– manipulativne površine

– zelene površine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.869.345,02 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA: 4.834.783,46 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA (iznos bespovratnih sredstava): 2.417.391,73 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 25 MJESECI ( 26.06.2020. – 26.07.2022.)

Područje provedbe projekta:

Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica i Općina Vratišinec

Svrha Projekta: Izgradnja novih kapaciteta za obradu biootpada te smanjenje odlaganja biootpada na odlagališta

Ciljevi Projekta:

1. Izgradi će se novo postrojenje za prihvat i obradu biootpada

2. Smanjenje količine odloženog biootpada na odlagalište

3. Povećanje uključenosti domaćinstva u sustav odvoza biootpada

Odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada(biljni otpad i granje) i njegovom obradom učinkovito će se smanjiti udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu čime bi se ispoštovale odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i građanima bi se pružila puna usluga.

Kontakt za više informacija o projektu: Josip Sršan, direktor

E-mail: direktor@murs-ekom.hr, 040/370 783

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https:/razvoj.gov.hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost MURS-EKOM d.o.o.