Novosti

24. studenoga 2020.

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA […]
29. listopada 2020.

Obavijest – napuštena grobna mjesta

MURS-EKOM d.o.o. je temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/20), izradio popis grobnih mjesta za koje grobna naknada nije plaćena deset godina […]
28. listopada 2020.

Što je zeleni otpad?

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje, ostatke ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad koji nastaje na okućnicama, vrtovima i dvorištu. Osigurajte odvoz vrtnog otpada, lišća […]
27. listopada 2020.

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima [ KOMPOSTANA ]

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  – Građenje postorojenja za biološku obradu i odvojeno sakupljanje biootpada – Kompostana Mursko Središće DOKUMENT PDF: Izvješće o savjetovanju […]